A KALIFA-  2017 szezon nyereményjáték játékszabálya

 
 
1. Az akció szervezője
A nyereményjáték szervezője a Gilan Trading Kft. (székhely: 2071 Páty, Kerekdombi út 7.), a továbbiakban: „Szervező”)
 
2. A nyereményjátékban résztvevő személyek
A nyereményjátékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy, kivéve 
a Szervező dolgozói és ezen személyek Ptk. 685.§.b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói,
ill. azon cégek és személyek valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő termékek kaphatóak
A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a jelen játékszabályt.
 
3. A nyereményjáték időtartama
A nyereményjáték 2017. október 1-én 00.00 órakor kezdődik, és 2017. december 31-én 24.00 óráig tart. Az akció ideje előtt és után érkezett üzenetek érvénytelenek.
 
4. A nyereményjátékban  résztvevő termékek 
A nyereményjátékban bármely  Kalifa termék vásárlásával részt lehet venni.
A blokkon egyedileg azonosítható tétel legyen a Játékban résztvevő termék. Amennyiben a blokkon nincs AP kód, vagy a Kalifa termék nem azonosítható a megfelelő értékben, a Játékos a Játékból kizárásra kerül.
 
5. A nyereményjáték menete
A nyereményjátékban azok a vásárlók vesznek részt, akik a fent megadott promóciós időszakban, Kalifa termékeket forgalmazó üzletben, bármely 1 db Kalifa terméket vásárolnak és a vásárlást igazoló blokkon található 9 jegyű AP-számot (METRO áruházakban történő vásárlás esetén a számlaszám utolsó 9 számjegyét ) elküldi a 06-70-71-777-22-es telefonszámra.
A Szervező naponta egy AP kódot (METRO esetén számlaszámot) csak egy SMS-n fogad el, többszöri elküldése nem növeli a játékos esélyét a nyereményre.
A Szervező egyazon telefonszámról, egy napon belül, legfeljebb 10 beküldést fogad el (különböző vásárlásokat bizonyító azonosítókkal)
Egy blokk/számla AP számmal több termék vásárlása esetén is egyszer lehet pályázni.
A Játék során minden Játékos legfeljebb 1 db plüss tevét és 1 db Mesés Shiraz Wellness & Tréning Hotel utalványt megnyerésére jogosult.
Az ajándék megnyerésének feltétele továbbá, hogy a fogyasztó a vásárlást igazoló blokkot megőrizze, és a nyereményről szóló értesítésben szereplő dátumig a blokkot vagy másolatát a Szervezőnek elküldje a lakcímével együtt, ahová a nyereményt postázhatjuk. A nyertes az alábbi beküldési módok közül választhat: faxon a 06 23 344 062-es számra vagy postán a Gilan Trading Kft., 2071 Páty, Kerekdombi út 7. címre vagy a nyeremenyjatek@gilan.hu e-mail címre.
Miután a fogyasztó elküldte a vásárlást igazoló blokkot vagy másolatát és azt a szervező rendben találta, a Szervező a kapott lakcímre postázza a nyereményt.
A játékban csak magyarországi mobiltelefonszámokról beérkező SMS-ek vesznek részt, a külföldi mobiltelefonszámról, vezetékes hálózatból vagy internetes oldalról beérkező pályázatokat érvénytelen beküldésnek tekintjük.
Szervező a telekommunikációs adatátviteli hibákból vagy nehézségekből adódó hibákért nem vállal felelősséget.
 
5.a. Nyeremények
A szervező a nyereményjátékban összesen 3 db (havi 1 db) Mesés Shiraz Wellness & Tréning Hotel utalványt (kétszemélyes, két éjszakás –hétköznap felhasználható-, félpanziós) és heti 22 db Kalifa plüss tevét sorsol ki.
 
5.b. Sorsolás
Havi
A 3 hónapos nyereményjáték időtartama alatt havonta 1 db Mesés Shiraz Wellness & Tréning Hotel utalványt kerül kisorsolásra, melynek időpontjai:
2017.november 3.
2017. december 4.
2018. január 3.
Heti
A 3 hónapos nyereményjáték időtartama alatt hetente 22 plüss teve kerül kisorsolásra, melynek időpontja, minden hét péntekén esedékes.
Az első sorsolás időpontja: 2017. október 6.
Az utolsó sorsolás időpontja: 2018. január 3.
 
5.c. Tartaléknyertesek
Mindhárom havi sorsoláson 1 fődíj nyertes és 2 tartalék fődíj nyertes kerül sorsolásra.
 
A tartalék nyerteseket a játék végén sorsoljuk ki.
 
A tartaléknyertesek, a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, abban az esetben, ha a nyertes vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes: 
nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, s így kizárásra kerül, 
vagy ha a nyereményről szóló értesítőben megadott határidőig nem érkezik be a blokk vagy annak másolata 
vagy ha a postázási címét nem küldi el a blokkal együtt.
 
A sorsolás feltételei minden nyereményre vonatkozóan megegyeznek, azaz a sorsolás a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével történik.
 
A sorsolások helyszíne: 2071 Páty, Kerekdombi u. 7.
 
A Sorsolási Bizottság biztosítja a sorsolás játékszabályzatnak megfelelő lebonyolítását, illetve a jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás menetét, így különösen a sorsolás időpontját, a nyeremény fajtáját, a kisorsolt nyereményt, a nyertes Játékos(ok) nevét, illetőleg a tartaléknyertes Játékos nevét. A Sorsolási Bizottság által írt jegyzőkönyvet a Szervező elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg.
 
Kiskorú nyertes esetén a nyereményt annak hivatalos képviselője jogosult átvenni.
 
6. Személyi jövedelemadó
A Szervező vállalja, hogy a nyertesek nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen alkalmazandó személyi jövedelemadót. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.
 
7. Vegyes rendelkezések
 
7.1 
A nyerteseket a „Szervező” a sorsolást követő 3 munkanapon belül, telefonon értesíti. 
A végleges nyertesek névsorát a „Szervező” a www.kalifa.hu honlapon közzé fogja tenni.
 
7.2 
A résztvevők a nyereményjátékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező és megbízottjai díjmentesen és jogszerűen felhasználják a résztvevők telefonszámát a Szervező marketingtevékenysége céljára, és a résztvevőt telefonon vagy sms-ben közvetlen kereskedelmi ajánlattal megkeressék. A Szervező harmadik személynek a személyes adatokat nem adja át. 
 
 
7.3 
Amennyiben a résztvevő nem kíván tájékoztatást kapni a Szervező termékeiről, az Akció lezárulását követően kérheti telefonszámának törlését a nyilvántartásból az info@gilan.hu címre küldött e-mail-ben.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban.
 
7.4 
Szervező felhívja a résztvevők figyelmét, hogy időnként előfordulhat, hogy a mobilszolgáltató miatt, illetve a mobilszolgáltatón kívülálló okból az SMS szolgáltatás nem használható. 
Az SMS beküldésével a beküldő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége az adott mobiloperátor (Telenor, T-Mobil vagy Vodafone) technológiájának függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatják a hálózati leterheltség és egyéb olyan – szolgáltatón kívül álló – tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) a hálózati torlódás, a lefedettség, a kapcsolati hibák, a mobileszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. 
Sem a szervező, sem a mobilszolgáltató nem vállal felelősséget olyan esetekben sem, amikor azért nem érkezik meg (időben) akár az SMS, akár a válasz SMS, mert a beküldő készüléke kikapcsolt állapotban van vagy lemerült, a beküldő az SMS-t nem a megfelelő formátumban küldi be, nem megfelelő a hálózat lefedettsége vagy a beküldő mobiltelefon készüléke bármely egyéb ok miatt nem elérhető, a beküldő egyenlege lemerült, vagy az SMS-küldési határ alá csökkent vagy a beküldő telefonján már betelt az SMS-tárhely, és készüléke nem képes további SMS üzenetek fogadására.
 
7.5
A Szervező felhívja a résztvevők figyelmét, hogy az akcióban résztvevő üzletekben ideiglenesen fellépő készlethiányért felelősséget nem vállal.
 
7.6
A Szervező kizárja felelősségét a promócióval kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.
 
7.7
A bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlást igazoló szelvények érvénytelenek, és nem vehetnek részt a játékban. A Játékban részt vevő, vásárlást igazoló szelvények érvényességével valamint a Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a vásárlást igazoló szelvények tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét!
 
7.8
A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.
 
7.9
A nyeremények készpénzre nem válthatók.
 
Páty, Gilan Trading Kft.
Szervező
 

Iratkozzon fel az ingyenes hírlevelünkre, melyben tájékoztatni fogjuk az új híreinkről, akcióinkról és nyereményjátékainkról!